top of page

כנס נוער האקלים

משבר האקלים נוגע לחיים של כולנו ובמיוחד לחיי בני ובנות נוער. השינוי באורח החיים הנדרש מהאנושות על מנת להסתגל למצב החדש הוא מורכב ולא מובן מאליו. הנושא מעניין בני ובנות נוער רבים, בארץ ובעולם כולו, אבל חסרה במה לדבר ולהציג מחקרים ומחשבות, כמו גם לקבל ידע בלתי מתווך מחוקרות וחוקרים, א.נשי תקשורת ופעילים.ות.

על מנת לאפשר במה כזו, יזמו תלמידי.ות תוכנית אידאה ממרכז מדעני העתיד והאוניברסיטה העברית לנוער את כנס הנוער על משבר האקלים. הכנס עסק באספקטים שונים של בעיות ופתרונות לאירוע העולמי הזה ובמחקרים שונים שנעשו סביבו. את הכנס ארגנו והפיקו תלמידי תוכנית אידאה (משלושת מחזורי התוכנית), והוזמנו אליו תלמידים.ות מכל תוכניות מרכז מדעני העתיד: מצויינות למדע, אודיסאה, אלפא ואידאה מכל הארץ, כמו גם תלמידים.ות נוספים.

פאנל פוסטרים

ירדן ישראלי, תוכנית אלפא, מכון ויצמן: השפעת שינוי אקלים מעשה ידי אדם על ידי שריפות שתועדו בקליפורניה (הצגת מאמר מ-2019)


עידן זילכה, תוכנית אלפא, האוניברסיטה העברית לנוער: טיהור מים ע"י סופח מסוג מורכב פולימר-חרסית (תמצית מחקר שבוצע במסגרת תוכנית אלפא, 2021)


איתמר כהן, תוכנית אידאה, האוניברסיטה העברית לנוער: משבר הנרטיב של משבר האקלים, נרטיבים אסטרטגיים כמפתח לצמצום פער הפעולה בנושא משבר האקלים (תמצית מחקר שבוצע במסגרת תוכנית אידאה, 2021)


אורי אנריקו סופר, איתי פוקס, אבינעם שמואל שקלאר, תוכנית אידאה, האוניברסיטה העברית לנוער: מה ניתן ללמוד מגישות קודמות לטיפול באשפה בישראל (הצגת מאמר מ- (2020 נגה בר יצחק, תוכנית מצויינות למדע, אוניברסיטת תל אביב: הצגת תנועת מחאת הנוער למען האקלים