top of page
נבחרותישראל במדעים.png
אוניברסיטת תל אביב.png

נבחרת ישראל בביולוגיה

هذه الصفحة لم تترجم بعد إلى اللغة العربية

اضغطوا هنا للانتقال للصفحة الرئيسية

במסגרת הפעילות יתקיימו מחנות אימון (הכוללים לינה), ימי עיון מרוכזים ומפגשים ווירטואליים. התלמידות והתלמידים הפעילים באולימפיאדה ידרשו לעמוד בלמידה אינטנסיבית, העמקה בחומרי למידה אקדמיים, הגשת מטלות והיבחנות תדירה. הנבחרת מדגישה בפעילות גם את הנדבך החברתי ועורכת פעילויות גיבוש לאורך השנה.

פעילות:

שלב א'

:מועדי המבחן

:שלב א' בתהליך המיון לנבחרת ישראל בביולוגיה יתקיים בשני מועדים

יום שלישי | 7.5.24 | בין השעות 9:00-14:00

יום חמישי | 16.5.24 | בין השעות 14:00-18:00

מבחנים שלב א' לדוגמא
מבחן תשפ"ג בעברית
מבחן תשפ"ג בערבית
קובץ פתרונות תשפ"ג (משותף לשתי השפות)

דגשים חשובים:

  • המבחן הינו כלל ארצי, ומיועד לכלל תלמידות ותלמידי ישראל מכיתות ט'-י"א (ללא תלות במקצוע הגברה/מגמה בבית הספר).

  • שלב א' יתקיים בשני מועדים, וניתן להשתתף במועד אחד או בשני המועדים, כאשר התוצאה הגבוהה מבניהם תחשב.

  • משך המבחן הינו 90 דקות, והוא יכלול כ-25 שאלות רבות-ברירה בדרגות קושי שונות.

  • הכניסה למבחן היא דרך אתר משרד החינוך, באמצעות סיסמת "הזדהות אחידה" אישית. אין צורך להרשם למבחן מראש.

  • המבחן הינו מבחן מקוון, וניתן להיבחן מבית הספר או מהבית, בשפות עברית או ערבית.

  • חומרי הכנה למבחן ניתן למצוא באתר הנבחרת ובאתר משרד החינוך.

 

שלב ב' 

:מועד המבחן

יפורסם בהמשך

 

:דגשים חשובים

'למבחן יוזמנו תלמידות ותלמידים אשר עברו בהצלחה את שלב א

המבחן יערך במספר מוקדים ברחבי הארץ
    המבחן יכלול שאלות רבות ברירה, כאשר חלק מהשאלות יתבססו על חומרי הכנה שישלחו מבעוד מועד ישירות

לתלמידות והתלמידים מטעם צוות האולימפיאדה באוניברסיטת תל-אביב

 

למבחן שלב ב' לדוגמא לחצו כאן

מבחן שלב ב' יהיה מבחן שאלות רבות ברירה, חלק מהשאלות יתבססו על המאמרים הבאים:

*  המאמרים ישלחו לנבחנים בהמשך

חומרים נוספים- שיטות מעבדה חלק א
לשאלות לדוגמא ממבחן של ב' לחצו כאן


שלב ג'

:מועד המבחן

יפורסם בהמשך

 

דגשים חשובים:

  • שלב זה הינו שלב המיון הסופי לקראת השתתפות באליפות ישראל בביולוגיה (IsNBO).

  • המבחן יתקיים באופן פיזי, באוניברסיטת תל- אביב

  • חלק מהשאלות יתבססו על חומרי הכנה שישלחו מבעוד מועד לתלמידות ולתלמידים שיעברו את שלבי המיון.

תהליך המיון:

האולימפיאדה הלאומית לביולוגיה (Israel National Biology Olympiad) IsNBO
כ-50 תלמידים/ות העוברים/ות את שלב ג' יתקבלו לאולימפיאדה הלאומית לביולוגיה IsNBO, במסגרת הפעילות התלמידות והתלמידים יוכשרו תאורטית ומעשית לקראת התחרות הלאומית. האימונים כוללים מחנות אימונים חד יומיים, מחנות אימונים רבי ימים הכוללים לינה, תרגולים אישיים וקבוצתיים ומשימות שבועיות ותחרויות פנימיות. המצטיינים/ות באולימפיאדה הלאומית יבחרו לאולימפיאדה הבינלאומית בביולוגיה.

האולימפיאדה:

אנשי קשר

מרכז מדעני העתיד - קרן מיימונידיס

ד"ר כרמל בר

מנהלת נבחרות ישראל במדעים קרן מיימונידיס ישראל

02-5399108

גב' דגן אשש

יועצת חינוכית

אוניברסיטת תל אביב לנוער

גב' נגה זהרוני

רכזת הנבחרת

073-3804702

ד"ר יאיר פוזניאק

מאמן ראשי

מידע נוסף באתר הנבחרת

bottom of page