top of page

תחרות פרס המים של שטוקהולם לנוער בישראל

תחרות בינלאומית המתקיימת מדי שנה בשטוקלהום, ומיועדת לבני נוער הכותבים עבודות מחקר בתחום המים ושימורם. מטרת התחרות היא לאפשר לבני נוער מבריקים אשר חוקרים את בעיית המים העולמית, האזורית והמקומית להציע פתרונות יעילים ולא שגרתיים לבעייה.

אודות התחרות
תחרות פרס המים של שטוקהולם לנוער בישראל היא תחרות לבני נוער הכותבים עבודות מחקר בתחום המים ושימורם בכל ההיבטים – המדעי, החברתי, ההיסטורי והאמנותי. זוהי תחרות בינלאומית שמתקיימת מדי שנה בשטוקהולם, בחסות בית המלוכה השבדי (www.siwi.org). התחרות הארצית נערכת בחסות הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל-אביב ובתמיכת קרן רחל ומנואל קלצ'קי וג'ואיש נשיונל פאנד ארה"ב אשר תמיכתה מוקדשת לזכרו של מר זאבי כהנוב ז"ל.


תנאי ההשתתפות
רשאים להשתתף בתחרות בני נוער (14-19), הכותבים עבודת חקר הן ברמה מצומצמת של פרויקט הערכה חלופית או פרויקט חקר בחטיבה; והן ברמה מורחבת של עבודת גמר, פרויקט גמר או פרויקט העשרה אישי מחוץ לתכנית הלימודים. העבודה יכולה להיכתב בכל תחום דעת לפי אמות מידה אקדמיות של אותו תחום ובלבד שהיא תעסוק במקורות המים ושימורם. נושאים לדוגמא מעבר לדף, מבנה העבודה בגב טופס הרישום.


השתתפות בתחרות מקנה לביה"ס
• יצירת שת"פ בין ביה"ס למכוני מחקר בסביבה ועזרה בציוות התלמידים למנחים אקדמיים
• חשיפת ביה"ס באמצעי התקשורת וביקור שגריר שבדיה בביה"ס (לביה"ס הזוכה)
• תעודת השתתפות בתחרות


פרסי התחרות:
• הזוכים והמורה המלווה את הפרויקט נשלחים לתחרות הבינלאומית בשטוקהולם ובנוסף לכך התלמידים מקבלים זכאות למלגת לימודים בגובה 100% משכר לימוד אוניברסיטאי לשנה (כ-10,000 ₪) מטעם אונ' ת"א למי שיבחר ללמוד באוניברסיטת ת"א ויתקבל כסטודנט מן המניין לפי נהליה.

• פרס כספי בשווי 1000 ₪ מוענק לעבודת מחקר מקיף הטובה ביותר בשלושה תחומים:
(1) טכנולוגיה ויזמות; (2) מחקר ופיתוח; (3) חברה ורוח.

כמו כן, לתלמידים תינתן זכאות למלגת לימודים בשווי 50% משכר לימוד בשנה ראשונה למי שיבחר ללמוד בפקולטה להנדסה באונ' ת"א ויתקבל כסטודנט מן המניין לפי נהליה.

• פרס מיוחד בגובה 1000 ₪ יינתן לעבודת החקר הטובה ביותר בתחום הטיפול בשפכים מטעם מרכז לחקר המים.

• פרס כספי בשווי 500 ₪ מוענק לעבודת המחקר המצומצמת הטובה ביותר

• פרס המים לביה"ס המתמיד: פרס כספי בשווי 5000 ₪ יינתן לביה"ס שמתמיד להגיש עבודות לתחרות מדי שנה ומתחייב לתכנית הרחבה/העמקה של מחקר המים ולהגשת עבודות לתחרות גם בשנים הבאות.

נושאים לדוגמא בתחום המדעים:
מדעי הסביבה – "השפעת מיקום רפתות ליד מקור מים על איכות המים";
ביולוגיה – "שימוש בבע"ח/צמחים לטיהור מים"; "שונית האלמוגים באילת";
חקלאות – "גידול בתנאים מדבריים לחסכון במים";
טכנולוגיה – "מתקן להתפלת מי ים באמצעות אנרגיה סולרית";
ביוטכנולוגיה – "חיישנים מקרוביאלים לניטור רעילות אקוטית במים";
פיסיקה – "בדיקת גיל המים";
כימיה – "ניטור איכות המים";

למידע נוסף והרשמה ניתן להיכנס לאתר הרשמי של התחרות
https://siwi.org/

This page has not yet been translated to English

bottom of page