top of page

האולימפיאדה הבינלאומית בפיזיקה

International Physics Olympiad

על האולימפיאדה

האולימפיאדה הבינלאומית בפיזיקה מתקיימת במשך 55 שנה בתחרות משתתפים מעל 70 מדינות ומעל 350 משתתפים


איפה

התחרות לשנת 2023 תיערך בהובלת המדינה יפן, בטוקיומתיבמהלך חודש מאי 2023


הישגי מדינת ישראל בעבר

11 מדליות זהב

40 מדליות כסף

36 מדליות ארד


הישגים לתחרות לשנת 2019 שהתקיימה בישראל

1 זהב

2 כסף

1 ארד


לפרטים נוספים

לאתר התחרות לשנת 2023

bottom of page