top of page
לוגו מתודה - מרכז ידע ומחקר

מאפיינים אקדמיים

להלן תקצירי מחקרים של מיטב החוקרים בתחום: 

Life Paths and Accomplishments of Mathematically Precocious Males and Females Four Decades Later. David Lubinski, Camilla P. Benbow, and Harrison J. Kell 2014

מחקר אורך זה מתחקה אחר תלמידים שאובחנו ב1% הגבוה ביותר מבחינת יכולות מתמטיות בארה"ב בשנות ה70. הוא ממשיך את המחקר הגנטי של Terman על גאונות. טרמן בדק 1528 תלמידים בעלי IQ באחוזון הגבוה ביותר עקב אחרי הישגיהם במשך עשורים ובדק את הצרכים האקדמיים שלהם ואת מידת ה well being האישי שלהם כבודדים
Study of Mathematically Precocious Youth (SMPY) החל בשנת 1971 ובדק תלמידים ותלמידות בני 13 שנמצאים באחוזון הגבוה ביותר ביכולותיהם המתמטיות- על פי מבחני כניסה לקולג'. במחקר זה ההתייחסות היא קבוצתית יותר והמיקוד הוא יותר מתמטי (לא IQ גבוה אלא יכולות מתמטיות גבוהות). במאמר זה מ2014 מתוארים 1650 תלמידים שנכנסו למחקר ב1971 מבחינה פסיכולוגית, דרך חיים, תכנון זמן, בני זוג כל זה בנוסף להישגים אקדמיים ותעסוקתיים. תשומת לב מיוחדת ניתנה לנשים בשל העובדה כי חלק ממקומות התעסוקה ההישגיים נפתחו לנשים רק בשנים המאוחרות של המחקר. לעדכון תוצאות המחקר כעת יש גם חשיבות לנוכח העדויות המצטברות על חשיבות ההצטיינות במתמטיקה להצלחה במקצועות הSTEM.

GIFTED CHILDREN PROGRAMS’ SHORT AND LONG-TERM IMPACT: HIGHER EDUCATION, EARNINGS, AND THE KNOWLEDGE-ECONOMY Lavy and Goldstein 2022

במחקר זה בחרו לביא וגולדשטיין לבחון את ההשפעה של כיתות המחוננים על התלמידים המחוננים הלומדים בהם. ההשפעה נבחנה אל מול קבוצת ביקורת של תלמידים מצטיינים/מחוננים (ללא אבחנה) שאינם לומדים בכיתות מחוננים.

במחקר לא נמצא הבדל בטווח הקצר בין הקבוצות מבחינת מבחני הבגרות והציונים שלהם. בטווח הארוך נצפה הבדל סטטיסטי בבחירת תואר ראשון דו חוגי- בוגרי כיתות מחוננים לומדים יותר מקצועות דו חוגיים. אין הבדל מובהק בבחירת מקצועות הלימוד, מס' בוגרי תואר ראשון או שני. לעומת זאת יש יותר מקבלי דוקטורט בקרב בוגרי כיתות מחוננים- הבדל זה משמעותי יותר בקרב הבנות.

נקודות לדיון:
• בוגרי כיתות המחוננים בוחרים יותר להתמחות במקצועות שונים. כלומר לממש את ה"מולטי- פוטנציאל " שלהם בתחומי דעת שונים.
• קבוצת הביקורת היא תלמידים מצטיינים שאינם לומדים בכיתות מחוננים- קשה יהיה לראות הבדלים לטווח הקצר. האם הבחירה להסתכל דווקא על ציונים היא בחירה נכונה? מה לגבי יכולות רגשיות, חברתיות וכיוב?
• מחקרים קודמים הראו כי למצטיינים עומדת היכולת להשקיע וללמוד ולא רק להסתמך על יכולותיהם הקוגניטיביות הגבוהות. כלומר בד"כ תלמדים מצטיינים מגיעים להישגים גבוהים יותר מתלמידים מחוננים. ניתן לפרש את תוצאות המחקר הזה גם באופן הבא: כיתות המחוננים דורשות מתלמידיהם להתאמץ ועל כן מצמצמות את הפער מול חבריהם המצטיינים.

An Investigation of an Early College Entrance Program’s Ability to Impact Intellectual and Social Development, Jiaju Wu , Susan Assouline , Virginia M. McClurg , and R. Steve McCallum Roeper review 2022

מוטיבציה למחקר:
מחקרים רבים סוקרים את השפעותיהם האקדמיות, פסיכולוגיות וחברתיות של תכניות האצה וכניסה למסגרות אקדמיות מוקדם יותר. עדיין הורים ומחנכים מרגישים חוסר נוחות עם הדלגה. אכן כניסה מוקדמת לאקדמיה מתאימה לרוב המחוננים ועדיין יש סטודנטים שמבטאים קושי חברתי ואף חרטה על המהלך. במחקר זה נבדקה השפעת הכניסה המוקדמת לקולג' בדיווח עצמי של הסטודנטים. נבדקו המדדים הבאים: צמיחה אינטלקטואלית וחברתית, יחסים עם עמיתים, יחסים עם המשפחה, יכולת מנהיגות, שמחה וקבלה חברתית.

שאלות המחקר:
1. מהי ההשפעה של תכניות האצה על התפתחות הכללית של המחונן?
2. מהי ההשפעה על תחושת השמחה של התלמיד בתכנית האצה? (דיווח עצמי)
3. מהו הקשר בין תחושת שייכות בקבוצת עמיתים לשמחה?

עמוד זה טרם תורגם לעברית

bottom of page