top of page
לוגו מתודה - מרכז ידע ומחקר


תהליכי איתור ומיון

להלן תקצירי מחקרים של מיטב החוקרים בתחום: 

Shem Shemy 2022

בעבודת מחקר זו שהוגשה לאחרונה למדענית הראשית של משרד החינוך עוסק ד"ר שם שמי בשאלת הגיל הנכון לאיתור התלמידים המחוננים בישראל. הוא מצטט מחקרים של גוטפריד מ2009 ושניידר מ2014 המראים כי המתאמים בין רמת המשכל בגילאי ,3.5 6 ו8- עם רמת המשכל בגיל 17 היו ,0.44 0.67 ו,0.77- בהתאמה ועל כן ממליץ להעביר את מבחני האיתור לכיתה ג. מבחן האיתור הנהוג בישראל אינו מבחן IQ בהגדרתו אך כולל מאפיינים דומים. כדי לתקף אותו יש צורך לזהות קורלציה בין ציון התלמיד במבחן האיתור לבין ציונו במבחן .IQ

ד"ר שמי סוקר במאמרו יכולות שונות הנבדקות במבחן איתור המחוננים:
יכולת פלואידית- היכולת לפתור בעיות לא מוכרות
זכרון עבודה- היכולת לקודד, לשמור ולהשתמש בידע שלי
אחסון ושליפה מזכרון לטווח ארוך
יכולות מתמטיות ויכולות קריאה וכתיבה

החוקרים מתארים תופעה של רגרסיה אל הממוצע כלומר דוקא התלמידים המחוננים הנמצאים בקצוות הסקאלה אינם מראים הישגים יציבים לאורך השנים אלא לעיתים מי הנחשב ב3% העליונים בכיתה ב' לא תמיד יגיע להישג כזה גם במבחנים בכיתה ו'.

עמוד זה טרם תורגם לעברית

bottom of page