top of page

התמחות במרכז המחקר והמידע של כנסת ישראל

תלמידי י"ב, בוגרי תוכנית אידיאה מהאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטת תל אביב,זכו להתנסות מעשית במחקר מדיניות במרכז המחקר והמידע של הכנסת. ההתמחות התקיימה כחלק מפעילות שנת יב' אשר הוצעה לתלמידים בשני המוסדות וכהמשך לקשר שנוצר בין תוכנית אידיאה למרכז המחקר והמידע של הכנסת אשר החל במחנה הקיץ הראשון של מחזור א' באוניברסיטה העברית.

במסגרת ההתנסות, שנערכה בעיקר באופן מקוון בעקבות מגבלות הקורונה והמרחק של חלק מהתלמידים מהכנסת, חוקרים בכירים בממ"מ ליוו את התלמידים בכתיבת מחקרי מדיניות באופן שמדמה את עבודת החוקרים וחשפו בפניהם היבטים נוספים של עבודת הפרלמנט, חלקו איתם את האתגרים איתם הם מתמודדים וכדומה.

כל זאת במטרה לתת לתלמידים, שהתנסו קודם לכן במחקר עם אוריינטציה אקדמית, התנסות בעבודת מחקר מדיניות עם היבט יישומי ושונה מזה שהם הכירו.
לאור העובדה שמדובר בשנת הפיילוט של ההתמחות וכן עקב מגבלות הקורונה ואיסור הכניסה לכנסת, התוכנית בפועל שונתה ונאלצנו לבטל מפגש פיזי שנועד להיערך בכנסת ולכלול ביקור בוועדת חוק חוקה ומשפט ופגישה עם ח"כ גלעד קריב.

להלן הצגת המחקרים:


אלה אסיאג